พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองทัพไทย โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ 24 เมษายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 4
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม ตำบลหนองทัพไทย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ 24 เมษายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 17 เมษายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองศีึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 17 เมษายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 09 เมษายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 2
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (รถบัสแอร์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 22 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 22 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 18 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 18 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 18 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
จ้างเหมาจัดทำระบบเว็บไซน์ อบต.หนองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 13 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 13 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนไพร จังหวัดร้อยเอ็ด(๒๒.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 06 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนไพร จังหวัดร้อยเอ็ด(๒๒.๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 06 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
จ้างโครงการขุดดินวางท่อ คสล.บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๒.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 06 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
จ้างโครงการขุดดินวางท่อ คสล.หนองทัพไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๒.๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 06 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 06 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 04 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 04 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 04 มีนาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0