ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองชาติ หมู่ที่๑๐ บ้านร่วมมิตร ตำบลธวัชบุรี กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองชาติ หมู่ที่๑๐ บ้านร่วมมิตร ตำบลธวัชบุรี กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองชาติ หมู่ที่๑๐ บ้านร่วมมิตร ตำบลธวัชบุรี กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-market
เผยแพร่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองดงป่าก่อ หมู่ที่๔ บ้านแต้ ตำบลธว้ชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๖๖.๒๕ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองดงป่าก่อ หมู่ที่๔ บ้านแต้ ตำบลธว้ชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๖๖.๒๕ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองดงป่าก่อ หมู่ที่๔ บ้านแต้ ตำบลธว้ชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๖๖.๒๕ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-market
เผยแพร่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๑๗ และ ๔๒๐-๖๔-๐๑๘) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายและทรายเคลือบสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อใฃ้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กระบะยกสูง จำนวน ๑ คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ 09 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 2
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านพููสวัสดิ์ หมู่ที่๘ จุดเริ่มต้น จากหน้าบ้านนายสวาจ กินะเซ้ง ไปทางทิศใต้ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ผนังหนา ๐.๑๒๕ เมตร ลึกตามระดับความเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 02 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 2
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านคางฮุง หมู่ที่๑๒ บริเวณก่อสร้างเริ่มจากบ้าน นางราตรี ฉิมเหล็ก ไปทางทิศตะวันตก ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง ๐.๔๐เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ ยาว ๙๖ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 02 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ขุดลอกหนองดงป่าก่อ หมู่ที่๔ บ้านแต้ ตำบลธว้ชบุรี กว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๖๖.๒๕ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ขุดลอกหนองฃาติ หมู่ที่๑๐ บ้านร่วมมิตร ตำบลธว้ชบุรี กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๕๐ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 | โดย: Egp | อ่าน 2
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 1
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 | โดย: Egp | อ่าน 0