หน้าหลัก/ITA ประจำปี 2566
ITA อบต.โพธิ์ใหญ่ ประจำปี 2566
หัวข้อประเมิน ITA ประจำปี 2566
หัวข้อ link คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=27

-โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=employee&dep_id=-1http://phoyai.go.th/main/view.php?content=employee&dep_id=22

-ข้อมูลผู้บริหาร

-หัวหน้าส่วนราชการ

O3 อำนาจหน้าที่ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=28

-อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=321http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=460

-แผนยุทธาศาสตร์

-แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

O5 ข้อมูลการติดต่อ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=31

-ข้อมูลติดต่อเรา

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://phoyai.go.th/main/view.php?content=event&id=46http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

-กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=1

-ข่าวสารประชาสัมพันธ์

O8 Q&A http://phoyai.go.th/main/view.php?content=webboard

-Q-A ถามตอบ

O9 Social Network https://web.facebook.com/profile.php?id=100077596936575&_rdc=1&_rdr

-โซเชียลมิเดียหน่วยงาน

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=527

-นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

O11 แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=535

-แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=530

-ผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

O13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=477

-รายงานการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=14

-คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

O15 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=260http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=259

-คู่มือหรือมาตรฐานการรับบริการ/คู่มือประชาชน

-คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=504

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=505

-รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E–Service http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=30

-การให้บริการ e-service

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=7

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=31http://phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=34

-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

-ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=33

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=32

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=529

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

O24 การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=522

-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=306

-หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=461

-รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

O27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=470

-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=appeal

-ช่องทางร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=497

-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=465http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=499http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=508

-การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม

-การประชุมประชาคมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2566

-รายงานการประชุมโครงการเเข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลโพธิ์ใหญ่

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=288http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=523

-นโยบายไม่รับของขวัญ

-นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=420

-กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=528

-รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

O34 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=503

-การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=512

-คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

O36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=419

-แผนการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=485

-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=468

-รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=481

-ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=500http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=420http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=507http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=506http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=526

-การขับเคลื่อนจริยธรรม

-กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

-โครงการฝึกอบรมสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โพธิ์ใหญ่

- กิจกรรมการเข้าเเถวหน้าเสาธงเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

-แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=501

-การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=482http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=483

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-รายงานการประเมินผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2565)

O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=484http://phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=510

-การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

-แบบวัด EIT